fbpx

 

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Cel i opis projektu

Celem projektu jest przygotowanie kadry zarządzającej szkołami do wdrożenia TIK w szkole oraz nauczycieli do kreatywnego i efektywnego wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych na lekcjach. W trzech województwach:

KUJAWSKO-POMORSKIM

WIELKOPOLSKIM

MAZOWIECKIM

Projekt „Lekcja:Enter” prowadzony przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcje.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej jest grantobiorcą wyłonionym w ramach konkursu prowadzonego przez Fundację Orange i jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.

    

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia), w ramach 9 ścieżek:

1. edukacja wczesnoszkolna
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
8. informatyka – szkoły podstawowe
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe

SZKOŁA PRSZYSZŁOŚCI nie jest skierowana dla samodzielnych przedszkoli, czy żłobków!

Szkolenia będą realizowane w dwóch blokach:

1. Dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne (40 godzin – 32 godz. szkolenia stacjonarnego oraz 8 godz. szkolenia online)
Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

2. Dla nauczycieli informatyki (40 godzin – 35 godz. szkolenia stacjonarnego oraz 5 godz. szkolenia online)
Celem tego szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

UWAGA!!

Z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19 WSZYSTKIE szkolenia mogą odbywać się tylko w wersji zdalnej, za zgodą dyrekcji szkoły.

Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Nauczyciel może uczestniczyć w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.

Udział w projekcie umożliwia spełnienie przez szkołę:

✏ Jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – „Rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”,

✏ Jednego z warunków planów nadzoru pedagogicznego Kuratorów Oświaty – monitorowania kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, czyli również ze stosowania TIK-u.

 

Jak zgłosić się do projektu

Procedura zapisywania uczestników do projektu polega na zgłoszeniu się do nas przedstawiciela szkoły i podpisaniu z nami porozumienia. Na tej podstawie rejestrujemy na platformie projektu „Lekcja:Enter” szkołę i członka kadry zarządzającej szkołą, który również będzie brał udział w szkoleniach. Osoba ta uzyskuje uprawnienia wprowadzenia na platformę nauczycieli ze swojej szkoły. Od tej chwili nauczyciele i członek kadry kierowniczej zaczynają realizację ścieżki edukacyjnej.

Dostęp do platformy: Wejdź na www.lekcjaenter.pl i zaloguj się. Wpisz login i hasło otrzymane od realizatora projektu – Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej.

Ścieżka edukacyjna

✎ Zgłoszenie do projektu poprzez platformę;

✎ Wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych, na podstawie którego uczestnik będzie zakwalifikowany do grupy podstawowej lub zaawansowanej;

✎ Udział w szkoleniu (32 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin on-line, a w przypadku nauczycieli informatyki 35 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 5 godzin on-line);

✎ Wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia;

✎ Przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

✎ Uzyskanie akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela/nauczycielkę scenariuszy lekcji;

✎ Przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy);

✎ Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji;

✎ Odbiór zaświadczenia o ukończenia szkolenia zgodnego z wymaganiami MEN, wydanego przez naszą akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli Potest, która będzie organizatorem szkolenia.

Szkolenia kierowane są tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Zgłoszenia szkoły i nauczycieli dokonuje członek kadry kierowniczej szkoły. Liczba zgłoszonych uczestników zależy od liczby zatrudnionych w szkole nauczycieli, musi ich być co najmniej:

✏ 2-3 nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli;

✏ 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli;

✏ 5-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli.

Szkoła może zgłosić większą liczbę niż określona powyżej minimalna liczba, zgodnie z własnymi potrzebami.

 

Szkolenia będą się odbywać w grupach 10-12-osobowych (w wyjątkowych sytuacjach 8-10 i 13–15 osób). Jeżeli w szkole znajdzie się cała grupa szkoleniowa, zajęcia odbywać się będą na miejscu w szkole. W przypadku niewystarczającej liczby nauczycieli z danej szkoły, nauczyciele będą przyłączeni do grup w innych pobliskich szkołach, tak by miejsce szkolenia nie było odległe od miejsca pracy/zamieszkania uczestników. Nauczyciele będą podzieleni na grupy uwzględniające poziom zaawansowania określony wynikiem pretestu, etapem edukacyjnym, na którym pracują oraz grupa przedmiotową.

Grupy przedmiotowe obejmują:

➤ edukację wczesnoszkolną ➤ przedmioty humanistyczne klasy IV – VIII ➤ przedmioty humanistyczne szkoły ponadpodstawowe ➤ przedmioty matematyczno-przyrodnicze klasy IV – VIII ➤ przedmioty matematyczno-przyrodnicze szkoły ponadpodstawowe ➤ przedmioty artystyczne klasy IV – VIII ➤ przedmioty artystyczne szkoły ponadpodstawowe ➤ informatyka klasy IV – VIII ➤ informatyka szkoły ponadpodstawowe

Korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (e-podręczniki, edukator.pl), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych;

  • wykształcą umiejętności edukacyjnego zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;

  • nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;

  • dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;

  • zobaczą jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej;

  • nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach;

  • poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli.

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas szkolenia przyczyni się do uproszczenia codziennej pracy nauczycieli (np. prace domowe, kartkówki online generujące wynik danego ucznia) oraz do podniesienia atrakcyjności procesu nauczania – uczenia się).

Szkoła, która zdecyduje się na udział w projekcie zobowiązuje się do wdrożenia TIK w swojej szkole. Polega to m.in. na dalszym podnoszeniu kompetencji nauczycieli z TIK, prowadzenia lekcji otwartych, wykorzystywania TIK w codziennym procesie edukacyjnym.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.