fbpx

„Szkoła nowych kompetencji. Efekt motyla” to program, dzięki któremu szkoła w bezpieczny, profesjonalny i skuteczny sposób przekształci się w placówkę, gdzie podstawa programowa jest kanwą do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, bez względu na to, czy uczenie przebiega online czy offline. Nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się ucznia.

Program zakłada procesowe wsparcie szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych (KK).

Kraje UE zobowiązały się do kształtowania KK w ramach swoich systemów edukacji. Polska również. Dlatego KK są zapisane w podstawie programowej. Nasz program pozwala na wdrażanie KK w sposób ciekawy, atrakcyjny, spójny, zaplanowany i efektywny.

To projekt dla tych szkół i przedszkoli, gdzie zauważacie konieczność zmiany – zwiększenia współpracy, ujednolicenia standardów uczenia w placówce, rozwijania nowoczesnych metod, atrakcyjnego realizowania podstawy programowej.

 • Systemowy i spójny rozwój całej szkoły/przedszkola.
 • Systematyczną i zaplanowaną ścieżkę kształtowania KK zawartych w podstawie programowej.
 • Wiedza – szkolenia off-line i on-line.
 • Narzędzia wspierające progres, czyli ćwiczenia, arkusze, przewodnik – workbook do pobrania.
 • Dostęp do ekspertów – możliwość konsultacji podczas grupowych webinarów.
 • Wsparcie i Networking – dostęp do zamkniętej społeczności uczestników z całej Polski.
 • Wsparcie liderów – raz na 2 miesiące szkolenie webinarowe Akademia lidera.
 • Certyfikat szkoły kompetencji (po realizacji każdej kompetencji).
 • Realizacja wytycznych Ministerstwa Edukacji w sprawie kompetencji kluczowych w sposób rozwijający szkołę, systematyczny, uporządkowany, zaplanowany, spójny i długotrwały.
 • Wspólna wizja i cel dla społeczności szkoły/przedszkola – efekt synergii.
 • Realizacja WDN z najwyższą możliwą efektywnością.
 • Rozwój osobisty liderów.
 • Podniesienie jakości pracy szkoły – w różnych obszarach.
 • Szkoła podejmuje decyzje o rocznym udziale w programie (realizacja 2 kompetencji),
  z możliwością przedłużenia współpracy na kolejny rok (i realizacje kolejnych dwóch kompetencji) itd.
 • Docelowo szkoła może wziąć w 4 letnim procesie, podczas którego wdroży wszystkie kompetencje kluczowe. Co roku decyzja – czy chcemy tak działać dalej.
 • Jako pierwsza kompetencja: Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
 • Szkoła przez semestr koncentruje się na kształtowaniu jednej kompetencji kluczowej
 • Kadra zarządzająca bierze udział w szkoleniach webinarowych Akademia Lidera, które wzmacniają ich umiejętności przeprowadzenia organizacji przez proces zmiany oraz nowoczesnych metod zarządzania.
 • Nauczyciele przez cały rok uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach skoncentrowanych na rozwijaniu konkretnej kompetencji. Szkolenia są dopasowane do potrzeb danej placówki.
 • Nauczyciele w codziennej pracy stosują formy i metody służące kształtowaniu KK.
 • Uczniowie realizują projekty edukacyjne związane z rozwijaną kompetencją.
 • Rodzicie są informowani o celach podejmowanych działań, są włączani w realizację zadań.
 • Pozostali pracownicy są informowani o realizacji programu, o jego celach i podejmowanych działaniach. Ważne jest, aby cała społeczność wiedziała, co ma przynieść szkole realizacja programu.
 • Nie od razu wszyscy nauczyciele – zaczynamy od grupy liderów zmiany. W pierwszym roku 20-25% nauczycieli.
 • Poradnik – workbook w formie pdf „Jak kształtować kompetencje?” dla nauczycieli realizujących projekt.
 • W szkole/przedszkolu powoływany jest zespół koordynujący działania. Zespół może się zmieniać przy zmianie kompetencji.
 • Członkowie zespołu otrzymają certyfikat „Lider kompetencji”.
 • Ważne jest, aby cała społeczność „żyła” daną kompetencją.
 • Na podsumowanie semestru – festiwal danej kompetencji. Prezentacja czego się nauczyliśmy, jak przebiegały działania, jakie projekty zrealizowali uczniowie. Obecny przedstawiciel CDN RAZEM LEPIEJ.


SZKOLENIA OFFLINE

• Szkolenie 2 lub 4 razy (w zależności od wybranego wariantu) w roku w formie warsztatowej
• Wsparcie nauczycieli po szkoleniu (również on-line).
• Dostęp do społeczności „Szkoły kompetencji” na FB.


SZKOLENIA ONLINE

• Wykład. nt kompetencji kluczowych
• Dostęp do nagranych wykładów, webinarów, materiałów pomocniczych.
• Kurs online: projekt edukacyjny.
• Raz w kwartale – webinary dla nauczycieli.
• Raz na 2 miesiące – spotkania liderów online – wymiana doświadczeń, szkolenie w zakresie nowoczesnego zarządzania
• Dostęp do scenariuszy lekcji, projektów edukacyjnych.
• Scenariusze, opracowania pdf.
• Materiały dla rodziców.

„Szkoła kompetencji” to program, dzięki któremu szkoła w
👉bezpieczny,
👉profesjonalny i
👉skuteczny
sposób przekształci się w placówkę, gdzie podstawa programowa jest kanwą do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, bez względu na to, czy uczenie przebiega on-line czy off-line.

 

Każdy rok obejmować będzie następujące działania szkoleniowe i wspierające.
 1. Szkoła ma jednego trenera – opiekuna szkoły. Jest to osoba, która ukończyła kurs certyfikujący trenerów programu „Szkoła kompetencji”. Trener odpowiada za realizację programu w szkole, za przepływ informacji, za wspieranie nauczycieli, dyrektora i całej społeczności szkolnej. Trener spotyka się z zespołem liderów, aby wspierać ich w organizowaniu wsparcia dla nauczycieli.
 2. Wykład Anny Jurewicz nt. kompetencji kluczowych „Efekt motyla” na platformie CDN RAZEM LEPIEJ. Dostęp zostaje przekazany szkole, aby cała społeczność – uczniowie, rodzice, wszyscy nauczyciele oraz personel niepedagogiczny wiedzieli, jaki program będzie realizowany w szkole. To ważny element rozpoczęcia procesu innowacyjnego kształtowania kompetencji kluczowych. Ważne jest, aby cała szkolna społeczność rozumiała zachodzące zmiany, akceptowała je i współuczestniczyła w nich.
 3. 2 szkolenia/semestr warsztatowo-konsultacyjne (8 g.) Pierwsze – poświęcone diagnozie i wyborowi obszarów do rozwoju. Tematyka kolejnych szkoleń będzie ukierunkowana na metody kształtowania kompetencji kluczowych zgodnych
  z wybranymi przez szkołę obszarami.
 4. Szkolenia i wsparcie dla grupy liderów programu Szkoła Kompetencji. W ramach programu w szkole zostanie wyłoniony zespół liderów programu. Zadaniem zespołu będzie organizacja bieżącego, wewnątrzszkolnego wsparcia nauczycieli we wdrażaniu zmian, diagnozowanie potrzeb rozwojowych nauczycieli, bieżący kontakt z Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ, wymiana doświadczeń z liderami z innych szkół uczestniczących w programie. Spotkania z liderami będą odbywały się co najmniej dwa razy w semestrze.
 5. Kurs online: Jak realizować projekty edukacyjne w szkole. Dostęp dla nauczycieli realizujących projekt. – kurs składa się z 5 modułów, uczestnicy otrzymują 5 godzin nagrań video, podcasty, materiały szkoleniowe.
 6. Co kwartał webinar dla nauczycieli czyli 2 w jednym semestrze. Celem webinarów jest dostarczanie inspiracji i wiedzy nauczycielom, podtrzymywanie motywacji i wsparcie nauczycieli w bieżącym wprowadzaniu zmiany. Tematyka webinarów jest określana w oparciu o diagnozę potrzeb nauczycieli dokonywaną przez liderów programu w każdej szkole.
 7. Akademia Lidera – szkolenie dla liderów – dyrektorów. 5 webinarowych spotkań
  w roku. Rola dyrektora jest kluczowa we wprowadzaniu zmian w szkole/placówce. Dlatego kadra zarządzająca (dyrektor, wicedyrektorzy, liderzy zespołów przedmiotowych) rozwijają swoje umiejętności zarządzania, uczestnicząc w Akademii Lidera. Tematyka webinarów określana w oparciu o diagnozę potrzeb dyrektorów.
 8. Coaching/mentoring dla liderów (4g) w semestrze.
 9. Organizacja festiwalu kompetencji/projektów – wsparcie społeczności
  w przygotowaniu i realizacji festiwalu kompetencji/projektów (pomoc w opracowaniu scenariusza, realizacji).
 10. Wsparcie i networking – dostęp do  społeczności.  Grupa na FB; dla wszystkich szkół
  i nauczycieli uczestniczących w projekcie. Możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się sukcesami, dobrymi pomysłami oraz tym, co sprawia trudność.
 11. Certyfikat „Szkoła kompetencji” dla szkoły, certyfikat „Lider szkoły kompetencji” dla osób z zespołu liderów, zaświadczenie o udziale w programie wystawione przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli dla każdego nauczyciela realizującego program.
Inwestycja: 5.600,00/semestr

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.