fbpx

Jeśli chcesz zarządzać, to warto wiedzieć, czym jest grupa i jakie są
etapy jej rozwoju. Bo zarządzanie, to kierowanie ludźmi a nie ścianami, planami, krzesłami. Więc.. uczmy się zarządzania ludźmi i grupą podczas kursu trenerskiego.

Czas trwania:180 g., 7 zjazdów, 14 dni, weekendy, + praca własna

Inwestycja:5.700,00 zł

Ukończenie tego kursu sprawi, że:

 • Staniesz się skutecznym liderem.
 • Wystąpienia publiczne będą Twoją mocną stroną.
 • Nauczysz się budować zespół w oparciu o proces grupowy.
 • Skutecznie będziesz zarządzać zasobami swojego zespołu.
 • Nabędziesz umiejętności niezbędne w pracy z dorosłymi.
 • Będziesz wykorzystywać różnorodne techniki pracy z grupą.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności komunikacji. Zdobędziesz nowy zawód – trenera.

ROGRAM – KURS TRENERSKI  – 180g.
Dla osób zorientowanych na realizowanie kariery trenera oraz dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania innymi w duchu turkusowych organizacji.

14 dni szkoleniowych / 140 godzin dydaktycznych / 7 zjazdów weekendowych + 40 godzin pracy własnej = certyfikat potwierdzający ukończenie 180g. 

Kurs ten jest adresowany do liderów, osób zarządzających innymi, które chcą podnieść swoje umiejętności kierowania grupą i stosowania strategii zarządzania prowadzących
do budowania skutecznej organizacji opartej na samozarządzaniu i zaangażowaniu. Ukończenie kursu wyposaży też uczestników w kompetencje pozwalające wykonywać zawód trenera.

 

Cele główne: 

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych, niezbędnych do zaplanowania, przeprowadzenia i ewaluacji szkolenia, kursu innych form rozwojowych kierowanych do osób dorosłych. Aktywny udział w zajęciach pozwoli uczestnikom zdiagnozować swoje mocne strony i obszary do rozwoju, uświadomi na czym polega zawód trenera, a ponadto będzie okazją do kształtowania umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz związanych z zarządzaniem zespołem, niezbędnych w działaniach lidera. Uczestnicy  dowiedzą się, jak przebiega proces uczenia się dorosłych, poznają proces grupowy i strategie budowania dobrego zespołu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili samodzielnie przygotować program szkolenia adekwatny do potrzeb uczestników/organizacji oraz przeprowadzić szkolenie, korzystając
z szerokiej gamy efektywnych metod trenerskich.

Celem kursu jest także podniesienie umiejętności wystąpień publicznych oraz zapoznania się z etycznym aspektem pracy trenera.

Zjazd I: Podstawy uczenia się dorosłych (2 dni/20g.dydaktycznych)

Cel – po tym module uczestnik:

 • Wyjaśnia rolę i zadania trenera i lidera,
 • opisuje style myślenia i działania w metodologii FRIS®. Odnosi własne style myślenia i działania do procesu FRIS® – każdy uczestnik przed rozpoczęciem kursu wykonuje badanie FRIS,
 • określa jakich zasobów i kompetencji potrzebuje jako trener i lider,
 • identyfikuje zasoby własne, wspierające pracę trenera – osoby zarządzającej grupą (wiedza, umiejętności, postawy),
 • wyjaśnia specyfikę uczenia się dorosłych,
 • potrafi praktycznie pracować w oparciu o cykl KOLB’a,
 • potrafi budować swój autorytet podczas szkolenia,
 • potrafi samodzielnie rozpocząć szkolenie.

 

Zadanie wdrożeniowe:

 1. Przygotuj otwarcie szkolenia (intro).
 2. Zapoznaj się z materiałem dotyczącym analizy transakcyjnej, tak, aby podczas następnego zjazdu przedyskutować i wskazać, jakie elementy AT i w jaki sposób można wykorzystać w pracy trenera.

 

Zjazd II:  Zarządzanie grupą, wykorzystanie gier/ćwiczeń w pracy trenera
(2 dni/20g.dydaktycznych – zajęcia praktyczne)

Cel – po tym module uczestnik:

 • Korzysta z elementów analizy transakcyjnej w pracy trenera/lidera,
 • wykorzystuje etapy procesu grupowego do planowania szkolenia i dostosowuje rolę trenera w poszczególnych etapach,
 • zna role grupowe i potrafi stosować tę wiedzę w praktyce (łączenie w zespoły itp.),
 • pozna działania sprzyjające i ograniczające wykonywanie zawodu trenera
  w kontekście zarządzania grupą,
 • zna charakterystykę i możliwe zastosowanie narzędzi trenerskich,
 • poprawnie formułuje polecenia dla grupy,
 • wie, jak stosowane narzędzia trenerskie mogą wpływać na proces grupowy,
 • wie, jak dobierać narzędzia w kontekście procesu grupowego i cyklu KOLBA.

 

Zadanie wdrożeniowe: przygotuj narzędzie na: etap pierwszy, etap szturmowania, etap działania, realizowania i rozpadu. (określ kontekst: jaki to kurs/szkolenie, czas trwania, jego tematyka i ogólnie cele). 

Zjazd III: Umiejętności komunikacyjne trenera (2 dni/20g. dydaktycznych) 

Cel- po tym module uczestnik:

 • opisuje i stosuje model efektywnej komunikacji,
 • przedstawia zasady wystąpień publicznych i autoprezentacji,
 • jest świadom mowy ciała jako narzędzia w pracy trenera (komunikacja werbalna
  i niewerbalna, aktywne słuchanie, latarnia, rola pierwszego wrażenia),
 • potrafi rozpoznać i dopasować się do każdego stylu komunikacji społecznej (4 style komunikacji społecznej tj. przywódczy, analityczny, przyjacielski i ekspresyjny)

 

Zadanie wdrożeniowe: przygotuj scenariusz scenki prezentującej, jak sobie radzić
w trudnych sytuacjach podczas szkolenia w kontekście komunikacji (pomyśl o ciekawej trudnej sytuacji) lub przygotuj krótką prezentację (5 min.), na dowolny temat, tak, aby zainteresować odbiorcę, wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności.

Zjazd IV: Doskonalenie warsztatu umiejętności trenerskich (2 dni/20g. dydaktycznych) 

Dzień pierwszy – Myślenie wizualne, flipowanie

Cel- po tym module uczestnik:

 • Opisuje, co to jest flipowanie i potrafi wykorzystać w praktyce jego elementy,
 • praktycznie wykonuje rysunki ilustrujące szkolenie oraz flipy do prowadzenia szkolenia,

Dzień drugi – Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – mindfullnes w pracy trenera.

Cel- po tym module uczestnik:

 • identyfikuje sytuacje pojawienia się stresu i wykorzystuje szybkie sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkoleniowych,
 • odkodowuje swoje ograniczające przekonania i zamienia je na wspierające,
 • wyjaśnia  trzy sposoby regulacji emocji i ich konsekwencje,
 • potrafi współczuć i akceptować –  rozumie biochemię mózgu i wykorzystuję  najbardziej korzystną dla zdrowia,
 • doskonali umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkoleń.

 

Zadanie wdrożeniowe: wykorzystaj w praktyce nabyte podczas tego zjazdu umiejętności: wykorzystaj myślenie wizualne do komunikacji zespołem albo zastosuj poznane techniki radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji. Podczas następnego zjazdu przedstawisz grupie swoje doświadczenie.

Zjazd V: Ewaluacja w pracy trenera w kontekście warsztatu pracy trenera (2 dni/20g. dydaktycznych,). Projektowanie efektywnych szkoleń. 

Cel – po tym module uczestnik

 • wskazuje, po co jest ewaluacja, wyznacza jej cele i zasady oceny programu szkoleniowego,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić ewaluację w oparciu o rozszerzony model Kirkpatricka,
 • potrafi zaprojektować narzędzia ewaluacji na każdym etapie procesu,
 • zna „hierarchię” celów szkoleniowych i role poszczególnych uczestników procesu szkoleniowego.
 • potrafi zbadać potrzeby szkoleniowe uczestników/organizacji,
 • potrafi wyznaczać cele szkoleniowe,
 • potrafi przygotować salę szkoleniową sprzyjającą uczeniu się,
 • potrafi dobrać właściwą metodę do celu,

 

Zadanie wdrożeniowe: przygotuj wzór oryginalnego sposobu ewaluacji podczas szkolenia. Opracuj wstępne założenia do opracowania scenariusza szkolenia.

 

Zjazd VI: Projektowanie efektywnych szkoleń (2 dni/20g.dydaktycznych). Metafory, przypowieści, filmy, itp. w projektowaniu szkoleń. Trudne sytuacje w pracy trenera. 

Cel – po tym module uczestnik:

 • potrafi zaprojektować scenariusz efektywnego szkolenia,
 • wyjaśnia, jaką rolę w procesie uczenia się pełnią zadania przed i po wdrożeniowe,
 • wykorzystuje metafory, przypowieści, filmy itp. W projektowaniu szkoleń,
 • poszukuje różnorodnych rozwiązań trudnych sytuacji w pracy trenera.

 

Zadanie wdrożeniowe:  napisz scenariusz szkolenia: cel, moduły, ćwiczenia, czas, itd. cykl KOLBA (uczestnicy przesyłają do wskazanego trenera. Po weryfikacji i ew. poprawkach, przesyłają do wszystkich). Scenariusz zaakceptowany przez prowadzących jest elementem zaliczenia kursu.

Zjazd VII: Rozwój trenerski – etiuda trenerska 

Cel – po tym module uczestnik:

 • posiada diagnozę i ma wyznaczone kierunki rozwoju własnych kompetencji trenerskich.
 • wyjaśnia jaką rolę w pracy trenera pełni networking,
 • zna i posługuje się najważniejszymi aspektami etycznymi w pracy trenera,
 • wie czym jest i jaką ma rolę superwizja w pracy trenera.
 • Podsumowanie kursu, wręczenie certyfikatów.

 

Warunkiem zaliczenia i uzyskania certyfikatu ukończenia
kursu trenerskiego jest aktywny udział w zajęciach
(dopuszczalna nieobecność 15% godzin),
realizacja zadań wdrożeniowych pomiędzy sesjami
i prezentacja etiudy trenerskiej.

 

 

Informacje organizacyjne:

Miejsce: Toruń, Pozytywna Rozwojownia, ul. Bydgoska 14

Terminy kursu

l.p. Data Temat  Trenerzy
1 22-23.02.2020 Podstawy edukacji dorosłych. Ja trener – FRIS®. Cykl Kolba. Anna Jurewicz
2 14-15.03.2020 Zarządzanie grupą.
Gry i ćwiczenia szkoleniowe.
Anna Jurewicz

Grzegorz Idziak

3 28-29.03.2020 Komunikacja, wystąpienia publiczne Piotr Szrajber
4 18.04.2020 Doskonalenie umiejętności trenerskich – myślenie wizualne, flipowanie. Ewa Fiałkowska
19.04.2020 Doskonalenie umiejętności trenerskich – rozwijanie inteligencji emocjonalnej – mindfullnes w pracy trenera. Dorota Wojtczak
5 09-10.05.2020 Ewaluacja w pracy trenera. Projektowanie szkoleń. Piotr Jarczyński
6 30-31.05.2020 Projektowanie efektywnych szkoleń. Metafora, przypowieść, film w tworzeniu scenariuszy.

Trudne sytuacje.

Anna Jurewicz

Grzegorz Idziak

7 13-14.06.2020. Etiuda trenerska + budowanie marki +  podsumowanie  kursu Anna Jurewicz

 

Harmonogram dzienny  

09.00 – 10.30 (2 g.) Blok 1.

10.30 – 10.45 przerwa

10.45 – 13.00 (3 g.) blok 2.

13.00 – 13.30 przerwa

13.30 – 15.00 (2 g.) blok 3.

15.00 – 15.15 przerwa

15.15 – 17.30 (3 g.) blok 4.

Inwestycja:    5.700,00 zł
możliwość uzgodnienia indywidualnych form płatności

Jak zagwarantować sobie miejsce na kursie? 

Prześlij mailem deklarację na adres: szkolenia.jurewicz@gmail.com

Osobą odpowiedzialną za realizację kursu jest:
merytoryka – Anna Jurewicz, tel.  605 436 304, szkolenia.jurewicz@gmail.com
organizacja: Ewa Fiałkowska, tel. 602 189 088, biuro.jurewicz@gmail.com
Jeśli masz jakiekolwiek pytania – kontaktuj się

Po przekazaniu deklaracji udziału poprosimy o wpłatę symbolicznej zaliczki w kwocie
100,00 zł jako ostateczne potwierdzenie deklaracji udziału. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy.

 

Prowadzący zajęcia: 

Anna Jurewicz: trener sportowy, polonistka. Jako trener kompetencji pracuje od 1998 r., jako coach od 2007 (członek ICF i ICF Polska).Certyfikowany Mistrz Praktyk NLP (Polski Instytut NLP, Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt).   Certyfikowany trener FRIS – style myślenia, style działania, certyfikowany konsultant Mindsonar, International Values Consultant  – certyfikat Values Team&Lambent Coaching UK. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, m.in. Coaching na WSB w Toruniu (2012).

 

 

Piotr Jarczyński: trener, coach, manager, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, od wielu lat związany z biznesem, bankowością i finansami. Praktyk sprzedaży
i zarządzania zespołem. Od 2010 roku certyfikowany trener ze specjalizacją w coachingu grupowym. W swoim dorobku ma liczne projekty szkoleniowe dla kadry zarządzającej, specjalistów branży finansowej oraz szkolenia otwarte. Ponadto od kilku lat odkrywa przed ludźmi tajniki pracy trenera prowadząc Train the Trainers. Ulubione szkolenie  to kreatywne poszukiwanie rozwiązań. W 2017 roku uzyskał certyfikat konsultanta MINDSONAR.

Zarządzał zespołem R&D, który jest inicjatorem zmian technologicznych w bankowości
oraz  projektami z pogranicza światów biznesu i IT.

Prywatnie jest mężem cudownej żony, ojcem dwóch wspaniałych synów oraz leśnym wędrownikiem.

Piotr Szrajber: aktor, coach, trener, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Coach Action Learning, absolwent WIAL POLAND (World Institute for Action Learning Poland).

Ewa Fiałkowska: plastyczka, trenerka myślenia wizualnego, prowadzi warsztaty dla kadry menadżerskiej, trenerów, coachów itd. ucząc, jak rysunkiem można zwiększyć efektywność swoich wystąpień.

Dorota Wojtczak: psycholog zarządzania, pedagog, trener komunikacji interpersonalnej, praktyk Porozumienia bez Przemocy, coach i mediator oraz certyfikowany trener Mindfulness (MBSR).

 

Grzegorz Idziak: Właściciel, trener, coach i dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Percepti Edukacja z Zielonej Góry akredytowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Tutor w trzech edycjach ogólnopolskiego programu „Liderzy PAFW” realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów – udzielanie indywidualnego wsparcia w planowaniu rozwoju (tutoring) dla liderów społecznych. Uczestnik kursów nt. wykorzystywania metody tutoringu w pracy z liderami.

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu oraz studiów podyplomowych z zakresu coachingu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Od roku 2004 przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa i liderstwa, współpracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej.

Prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa edukacyjnego i procesowego wspomagania szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w ramach ogólnopolskich projektów rozwojowych dla kadry kierowniczej oświaty.

 

W przypadku losowych sytuacji możliwa jest zmiana trenera.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.